توجه : به دلیل اینکه دستگاه خود را فروخته ایم ، در حال حاضر خدمات چاپ روی شال و روسری را انجام نمیدهیم و فقط چاپ روی پرده شید و کاغذ دیواری انجام میدهیم.

چاپ شال و روسری